Lukijoilta: Adhd:n varhainen tunnistaminen on viisas investointi kunnalle

Adhd on yleisin lasten neuropsykiatrisista häiriöistä ja sen esiintyvyys 6–18-vuotiailla on tutkimusten mukaan noin 3–7 prosenttia.

Jokaisessa luokassa on vähintään yksi lapsi tai nuori, jolla on jokin adhd:n esiintymismuodoista. Toisen yhtä suuren ryhmän muodostavat lapset/nuoret, joilla on adhd-oireita, mutta ne eivät täytä (tiukkoja) diagnoosikriteerejä.

Pohjanmaan adhd-yhdistys pitää erityisen tärkeänä, että Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tunnistettaisiin varhain lapset, joilla on tarkkaavuuden, vireystilan sekä tunteiden ja aistisäätelyn haasteita, jotta tukitoimet sekä yksilöllisesti arvioidut hoitomuodot otettaisiin käyttöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Tutkimukset osoittavat, että varhainen tunnistaminen ja ajoissa aloitetut tukitoimet parantavat niin adhd-oireisen lapsen kuin hänen perheensä hyvinvointia ja elämänlaatua sekä ehkäisevät negatiivisia kehityskulkuja varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa ja myöhemmin opiskelussa ja työelämässä.

Varhaisen tuen toteutuminen edellyttää henkilöstön osaamisen lisäämistä, moniammatillisen osaamisen resursointia ja varmistamista lapsen sekä perheen tueksi varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa.

Tulevien kunnanvaltuutettujen on tärkeää varmistaa, että kaikilla lapsilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun ja tarvittavaan tukeen eri oppiasteilla. Lisätietoa ja ymmärrystä erityistä tukea tarvitsevista lapsista tarvitaan kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisten lisäksi myös sivistyspalvelujen johtamis- ja kehittämistyöhön kaikilla kouluasteilla, jotta opetusta, oppimisympäristöjä ja opetussuunnitelmia voidaan suunnitella ja kehittää lasten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi.

Varhaisen tuen osalta tulee turvata lapsen lainmukaiset oikeudet saada tarvitsemaansa tukea jo hyvin varhaisessa vaiheessa ilman diagnoosia. Myös oppilashuollon lakisääteiset palvelut ovat tärkeä tukipalvelu, johon pitää varata riittävästi resursseja (vastaavat kuraattorit, kuraattorit, terveydenhoitajat, koulupsykologit).

Adhd- ja muiden nepsyoireilevien lasten ja nuorten tukemisessa ja palvelupolkujen kehittämisessä on huomioitava ns. yhdyspintatyöskentely.

Ehdotamme, että Vaasassa ja vuoden 2022 alusta aloittavan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymässä ja alueen kuntien välillä vahvistettaisiin moniammatillisen ja verkostomaisen työskentelyotteen toteuttamista adhd-oireisen lapsen ja hänen perheensä ympärillä sekä luotaisiin riittävät ja toimivat palvelupolut.

Tiedonkulun tulisi olla saumatonta eri organisaatioiden sekä perheiden välillä ja tavoitteet sekä tukitoimet selkeästi kirjattuina, jotta voidaan seurata edistymistä ja suunnata tukea tarvittavalla tavalla.

Tarve yhteistyöhön ja tiedonkulun parantamiseen korostuu valmistelussa olevan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän sekä tulevan valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen myötä, kun osa palveluista siirtyy hyvinvointialueelle ja osa jää kuntiin.

Edellä esitetyt ehdotuksemme tukevat adhd-oireisten lasten lisäksi myös muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Samalla ne lisäävät kouluyhteisöjen myönteistä ilmapiiriä ja kasvatus- ja opetushenkilökunnan jaksamista.

Toivomme, että erityistä tukea tarvitsevien lasten opiskeluihin liittyen Vaasassa ja Pohjanmaan hyvinvointialueella hyödynnettäisiin enemmän kokemustietoa, sillä adhd-oireiset osaavat itse parhaiten kertoa, mitkä asiat estävät tai edistävät opiskelua eri oppiasteilla. Yhdistyksemme antaa mielellään lisätietoa adhd:een liittyen. Luodaan yhdessä hyvät edellytykset lapsillemme käydä koulua!

Tuija Kivioja

hallituksen puheenjohtaja

Pohjanmaan adhd-yhdistys ry

Kommentoi