Lukijoilta: Eskoon vastine Ilkka-Pohjalaisessa julkaistuun, virheellisiä tietoja sisältäneeseen mielipidekirjoitukseen

Ilkka-Pohjalainen julkaisi 5.9. Sirkka-Liisa Lamminkosken mielipidekirjoituksen, jossa syyllistetään ja väheksytään Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän luottamushenkilöitä, johtoa sekä henkilökuntaa. Lamminkoski arvostelee päättäjiä ja työntekijöitä muun muassa säästösuunnitelmista, vastuuttomuudesta, henkilökunnan koulutuksesta, osaamattomuudesta sekä asukkaiden ja asiakkaiden riittämättömästä hoidosta. Lisäksi kirjoituksessa rinnastetaan kehitysvammaiset henkilöt huutolaisiin väittäen, että heidän palvelunsa tuotettaisiin niin halvasti, että se uhkaisi jopa heidän henkeään.

Samaan asiayhteyteen kirjoittaja sekoittaa lisäksi mukaan Ähtärin kaupungin ja Eläinpuiston taloudenpidon sekä oikeusasiamiehelle toimitetut testamenttiasiat, jotka eivät liity Eskoon toimintaan millään tavalla. Kyseinen mielipidekirjoitus sisältää lukuisia vääristeleviä väittämiä.

Osa asukkaistamme ja asiakkaistamme lukee sanomalehtiä. Tällainen toistuva, ihmisarvoa loukkaava kirjoittelu aiheuttaa heille ahdistusta ja kärsimystä. Kirjoitukset tyrmistyttävät ja loukkaavat myös työntekijöitä ja kaikkia kirjoittelun kohteeksi joutuneita.

Eskoon toiminnan laatua auditoidaan säännöllisesti. Jos hoidossa tai muussa toiminnassa olisi puutteita, laadun sertifiointi ei olisi edes mahdollista.

Eskoolla on 1,88 miljoonan euron säästötavoitteet. Niihin liittyvä yhteistoimintamenettely on hoidettu keväällä hyvässä yhteistyössä talon johdon, luottamusmiehistön, henkilökunnan sekä hallituksen edustajien kanssa.

Henkilökunnalta on saatu runsaasti säästöehdotuksia, joista jokaisen vaikutukset selvitetään. Nyt selvitetään muun muassa Ähtärissä sijaitsevan Raikulan kiinteistön sekä Alajärven Lehtimäellä sijaitsevan Pekonrannan leirikeskuksen myyntimahdollisuuksia. Mitään päätöksiä myynnistä ei ole tehty. Kaikki Eskoon päätöksentekoon liittyvät asiakirjat julkaistaan kuntalain mukaisesti.

Eskoossa ei ole vältytty lomautuksilta eikä irtisanomisilta. Henkilöstömitoituksessa on kuitenkin pidetty kiinni siitä, että asiakasturvallisuus ei kärsi. Irtisanomiset kohdistuivat ennen kaikkea hallintoon sekä johtoon ja esimiesvakansseihin. Palvelutuotannon esimiehiä oli aiemmin 15, nyt heitä on neljä. Osa lakkautetuista vakansseista jätettiin jo aiemmin täyttämättä.

Irtisanottujen joukossa olivat myös puhetulkit, joiden palvelut järjestetään nyt Kelan palveluna. Muitakaan palveluja ei lakkauteta, vaan esimerkiksi sosiaaliasiamiehen palveluihin etsitään tarvittavaa laaja-alaisuutta, jota Eskoon ei ollut mahdollista järjestää. Kaikkia päätöksiä ei tehdä Eskoossa, vaan kunnilla on oikeus ja velvollisuus ratkaista, mitä palveluja omille kuntalaisille tarjotaan ja missä.

Eskoon henkilökuntaa koulutetaan perustelluista syistä. Kehitysvamma-alan tutkimus ja ymmärrys etenee – onneksi – koko ajan. Koulutus takaa sen, että Eskoon asukkaat ja asiakkaat saavat mahdollisimman osaavaa ja asiantuntevaa palvelua. Kouluttautuminen näkyy Eskoossa joka päivä vaikkapa kinestetiikan helpottaessa asukkaiden liikkumista ja tukiessa henkilökunnan työergonomiaa.

Eskoon edustajien osallistuminen valtakunnallisille erityishuoltopäiville on välttämätöntä.

Alan vuotuisessa päätapahtumassa käsitellään esimerkiksi itsemääräämisoikeutta ja lainvalmistelua. Eskoosta tähän osallistuu kolme (ei viisi) henkilöä etänä, joten kustannukset jäävät kaikkineen 1.755 euroon. Mielipidekirjoituksessa mainittuja matka- ja majoituskustannuksia saati 5 000 euron säästöjä ei siis voi tulla.

Eskoon puheenjohtajistolle myönnetyt neuvos-arvonimet häiritsevät Sirkka-Liisa Lamminkoskea. Eskoo on ollut kahden arvonimen hakija. Virassa olleelle kuntayhtymän johtajalle haetun arvonimen hinta oli 1.550 € (ei 6.200 €). Toisen arvonimen hakemiseen osallistui useampia tahoja, joten tämäkään arvonimi ei maksanut Eskoolle kyseistä summaa. Muiden luottamushenkilöiden arvonimiä ovat hakeneet toiset organisaatiot. Arvonimi kertoo siitä, että henkilö on sitä haettaessa urallaan ansioitunut ja moitteeton henkilö. Arvonimen myöntää tasavallan presidentti pääministerin johtaman arvonimilautakunnan lausunnon perusteella. Se että Eskoon puheenjohtajistossa on arvonimen saaneita henkilöitä tarkoittaa, että he ovat toimissaan laajalti arvostettuja.

Lamminmäki peräänkuuluttaa Eskoon johdolta ja hallitukselta vastuullisuutta.

Vastuunkantoa on se, että hallitus on puuttunut jo aiemmin operatiiviseen johtamiseen ja sen epäkohtiin, joiden jälkiä korjataan nyt.

Kaija Metsänranta

va. kuntayhtymän johtaja

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Kommentoi