Lukijoilta: Hoidon keskiössä on potilas ja potilaan etu

Ilkka-Pohjalainen on pääkirjoituksessaan 29.5.2020 kritisoinut koronakuolemien tiedottamista. Pääkirjoituksen mukaan sairastuneiden ja kuolleiden iän, sukupuolen ja tautihistorian kertominen eivät uhkaa yksityisyyden suojaa. Kertomatta jättäminen antaa huhuille turhan kasvualustan.

Sairaanhoitopiirien toimintaa viranomaisina ohjaa voimassa oleva lainsäädäntö. Näitä ovat mm. tietosuoja-asetus ja potilaslaki. Potilaslain 13 §:n mukaisesti potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Kuolleen henkilön potilastietoja voidaan luovuttaa vain sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa ja oikeuksiensa selvittämisestä ja toteuttamista varten.

Henkilötiedoksi ja potilastiedoksi katsotaan kaikki sellainen tieto, jos siitä esimerkiksi muihin tietoihin yhdistettynä voidaan päätellä, kenestä potilaasta on kysymys. Esimerkiksi kuolleiden iän, sukupuolen ja tautihistorian kertominen johtaa hyvin helposti siihen, että kuollut henkilö voidaan tunnistaa erityisesti pienillä paikkakunnilla. Lain noudattamatta jättämisen seuraamuksena voi olla se, että tiedon kertonut viranomainen rikkoo virkavelvollisuuksiaan.

Kuolleiden koronaviruspotilaiden tietojen luovuttamista koskevissa aiemmissa valtakunnallisissa linjauksissa on esimerkiksi todettu, että jos kuolemantapauksia on yli viisi, niistä saa kertoa. Mitä pienemmästä määrästä potilaita on kyse, sen helpommin potilas voi olla tunnistettavissa. Terveydenhuoltoalan ammattilaisen on noudatettava heille kuuluvia eettisiä velvoitteita, joihin kuuluvat velvollisuus noudattaa salassapitovelvollisuutta ja edistää potilastietojen luottamuksellisuutta. Nämä velvoitteet ovat kehittyneet vuosisatojen kuluessa jo aiempien epidemioiden aikana.

Selvä on, että kansalaisilla on suuri tarve ja oikeus tietää koronavirusepidemiasta ja sen tilanteesta. Tiedottaminen on myös viranomaisen velvollisuus. Tämän takia sekä Etelä-Pohjanmaan että Vaasan sairaanhoitopiirit ovat tiedottaneet epidemian etenemisestä alueellaan.

Taudin leviäminen väestössä on uutinen. Koronakuolemista tiedotetaan valtakunnallisesti THL:n toimesta. Koronapandemian aikana tiedottaminen on ollut jatkuvaa valintojen tekemistä. Vaakakupissa ovat potilaan tietosuoja ja kansalaisten oikeus saada tietoa tartuntatautitilanteesta.

Haluamme kiittää sairaanhoitopiiriemme asukkaita siitä, että yhdessä ohjeita noudattamalla olemme saaneet pidettyä tartunnat suhteellisen vähäisinä. Tiedottaminen on tärkeä osa viranomaisen tekemää työtä ja haluamme hoitaa sen kenenkään tietosuojaa vaarantamatta.

Jaakko Pihlajamäki

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja

Hannu Puolijoki

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri

Marina Kinnunen

Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja

Peter Nieminen

Vaasan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri

Kommentoi