Lukijoilta: Ilmastopaketti tasaa pelikenttää

Euroopan komission 14.7.2021 julkaiseman laajan säädösehdotuspaketin (Fit for 55) tavoitteena on vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Säädöspaketti tarjoaa keinot, joilla EU:n nykyinen 40 prosentin vähennystavoite kiristetään komission syyskuussa 2020 ehdottamalle tasolle.

Paketissa ehdotetaan muutoksia kaikkiin ilmaston kannalta keskeisiin EU-säädöksiin. Mukana ovat päästökauppa, päästökaupan ulkopuolisen taakanjakosektorin velvoitteet, maankäyttö ja nielut, energiatehokkuus ja uusiutuva energia sekä uutena ehdotuksena muun muassa hiilitullit.

EU:n ilmastopaketti on iso harppaus kohti ilmastokestävää yhteiskuntaa: puhdasta liikennettä, kestävää asumista ja uusia vihreitä työpaikkoja. EU:n tehokkaat ilmastotoimet auttavat meitä saavuttamaan oman hiilineutraaliustavoitteemme ja tasaavat samalla pelikenttää EU:n sisällä. Tällä paketilla varmistetaan, että kaikki sektorit kaikissa jäsenmaissa osallistuvat ilmastokriisin torjuntaan.

Erityisen tärkeitä esityksiä Suomelle ovat metsiin ja merenkulkuun liittyvät ehdotukset. Päästökauppadirektiivin laajennuksella merenkulkuun voi olla merkittäviä vaikutuksia Suomen suhteelliseen kilpailukykyyn, koska ulkomaankauppamme on hyvin riippuvaista merenkulusta. On erittäin tärkeää, että talvimerenkulku huomioidaan päästökaupassa ja Suomi jatkaa vaikuttamista tämän puolesta. Olemme erittäin riippuvaisia merikuljetuksista, mistä syystä talvimerenkulun erityispiirteiden huomioiminen esityksessä on Suomen kaltaiselle meriteihin nojaavalle maalle keskeinen kysymys.

Metsien osalta iso vaikutus on tulevalla maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta koskevalla LULUCF-asetuksella sekä uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerien avaamisella. On erittäin hyvä, että 2026 lähtien siirrymme järjestelmään, joka perustuu raportoituihin kasvihuonekaasupäästöihin ja nielujen aikaansaamiin poistumiin. Tämä on Suomen tavoitteiden mukaista. Emme kuitenkaan kannata sitä, että metsäisten maiden nielut luettaisiin muiden jäsenmaiden hyväksi ja muiden sektoreiden päästöjen kompensoimiseen. Suomi on tehnyt, ja tekee jatkossakin osansa. Samaa tulee edellyttää myös muilta mailta!

EU:n tiukentuvien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että ilmastopaketista saadaan toimiva kokonaisuus, joka ottaa huomioon tarvittavat valtavat investoinnit vähähiilisiin ratkaisuihin ja teknologioihin. Meidän on turvattava vakaa ja ennustettava toimintaympäristö yrityksille, jotta ne uskaltavat panostaa uusiin innovaatioihin ja tehdä matkaa kohti hiilineutraaliutta. Teollisuus ja energia-ala vaativat suuria pääomia ja investoinnit ovat pitkäaikaisia. Siksi tarvitaan ennakoitavissa olevaa sääntelyä ja teknologianeutraalia rahoitusta. Myös kansalaiset täytyy pitää mukana ja muutokset on koettava oikeudenmukaisina.

Tavoitteena on, että EU:sta kehittyy maailman kilpailukykyisin, sosiaalisesti ehein, ilmastoneutraali talous. Komission esityksillä etenemme kohti ilmastoneutraaliutta. Nämä ilmastotavoitteet on nyt sovitettava tasapainoisesti yhteen kilpailukyvyn ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kanssa. Nyt on tärkeää arvioida huolellisesti komission esityksen vaikutuksia kokonaisuutena ja varmistaa jatkoneuvotteluissa, että uudistuva sääntely tukee eikä jarruta kustannustehokkaita päästövähennyksiä. Suomi muodostaa omat kantansa esitykseen tulevan syksyn aikana. Lainsäädäntöehdotusten määrän ja laajuuden vuoksi asian käsittelyn odotetaan kestävän EU:ssa noin kaksi vuotta.

SDP:n vaasalainen kansanedustaja

Kommentoi