Lukijoilta: Kuntatekniikan käyttösuunnitelmat 2020

Pohjalaisen artikkeli 22.1.2020 ”Sivistystoimi vaihtaisi juustohöylän lomautuksiin” käsitteli Vaasan kaupungin sivistystoimenjohtajan Christiina Knookalan kommentointia oman hallintokuntansa säästötoimenpiteistä. Hän totesi, että sivistystoimi ei ole ainoa hallintokunta, joka joutuu miettimään lomautuksia ja viittasi myös tekniseen toimeen, ja siellä kuntatekniikan tulosalueeseen.

Kuntatekniikka ei ole vielä kuitenkaan tehnyt esitystään tekniselle lautakunnalle vuoden 2020 käyttötaloutta ja investointeja koskevista selvityksistä, vaan ne on tarkoitus käsitellä 5.2.2020 pidettävässä kokouksessa.

Tammikuun aikana on kuitenkin pidetty valtuuston talousarvion osalta useita kuntatekniikan sisäisiä neuvotteluja. Viimeisten neuvottelujen pohjalta on päädytty vuoden 2020 osalta siihen, että käyttötalouden säästötoimenpiteiden osalta kuntatekniikassa toteutetaan sisäisiä määrärahasiirtoja, mutta palvelut pyritään pääosin säilyttämään vuoden 2019 tasolla. Toimenpide sinällään voi kuulostaa vaikealta, mutta siihen arvioidaan nyt kuitenkin päästävän.

Vaikein asia on ollut varautuminen poikkeuksellisiin sääilmiöihin lähinnä alueiden ylläpidossa, ja niiden hallintaan ei esitetyllä budjettirahoituksella talvihoidossa päästä. Investointien osalta joudutaan käyttösuunnitelmassa tilanteeseen, jossa on pakko anoa 1,5 miljoonan euron lisämääräraha lähinnä valtion tiehankkeisiin, koska hankkeiden laskutus on ollut jäljessä työaikataulusta.

On kuitenkin myös totta, että käyttötaloutta koskien on käyty keskustelua kuntatekniikan sisällä lomautuksista, mutta tätä asiaa ei tulla kuitenkaan esittämään tekniselle lautakunnalle. Siten Christiina Knookalan esilletulo lomautusasiassa tulisi nähdä lähinnä koko kaupunkia koskevana.

Helmikuussa kaupunginhallitus tullee käsittelemään lomautuksia, ja siten mahdollinen päätös asiassa koskisi koko kaupungin henkilökuntaa eikä vain yhtä hallintokuntaa tai tulosaluetta.

Pertti Hällilä

vt. kuntatekniikan johtaja

Vaasan kaupunki

Kommentoi