Lukijoilta: Leikkaukset hyvinvointipalveluista vievät ojasta allikkoon

Kuntien rahoitusta koskeva vuoden 2021 talousarviovalmistelu on parhaillaan käynnissä. Hallitus myönsi kevään lisäbudjetissa kunnille 1,4 miljardin euron tukipaketin, minkä lisäksi joukkoliikennettä tuetaan ostopalveluiden kautta sadalla miljoonalla eurolla. Kuntien taloudellisen lisätuen tarve on kuitenkin edelleen erittäin suuri.

Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla kuntien ja sairaanhoitopiirien taloutta rasittavat jo ennestään suuret hoivajonot ja kasvaneet hoitotarpeet. Keväällä vuosille 2021–2024 laaditun kuntatalousohjelman ja julkisen talouden suunnitelman valmistelun yhteydessä päätettiinkin kuntien mahdollisten lisätuen tarpeiden tarkastelusta syksyn budjettiriihen yhteydessä. Tällöin päätetään mm. kunnille myönnettävistä taloudellisista lisätuista.

Kuntien taloudellinen tilanne on ollut jo pitkään vaikea eivätkä seuraavat vuodet tule valitettavasti olemaan sen helpompia. Kuntien taloutta ovat rasittaneet mm. verotulojen lasku ja erityisesti koronapandemiasta aiheutuneet lisäkulut. Korona-testauksista ja suojavarusteiden hankinnoista on jo pelkästään tämän vuoden aikana syntynyt merkittäviä lisäkustannuksia. Valtiovarainministeriön mukaan kuntien verotulot pienenevät vielä vuosina 2021–24 yli miljardilla eurolla vuosittain koronakriisin vuoksi. Kuntien talouden turvaamiseksi tarvitsemme pitkäjänteistä päätöksentekoa, jonka avulla turvataan kuntien elinvoimaisuutta.

Kunnat huolehtivat kansalaisten elintärkeistä peruspalveluista ja -oikeuksista. Tästä syystä kuntien ei ole syytä lähteä nyt tekemään kauaskantoisia ja vaarallisia leikkauksia koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta tai sosiaali- ja terveystoimesta tässä haastavassa taloustilanteessa. Muun muassa hoitovelan ja mielenterveysongelmien lisääntymisen vuoksi meillä ei ole varaa leikata hyvinvointipalveluista sillä koronakriisi on entisestään lisännyt näiden palveluiden tarvetta.

Pääministeri Sanna Marin on todennut, että kuntia ei jätetä oman onnensa nojaan myöskään ensi vuonna. Tarvittaessa kuntiin suunnataan lisää sekä perustukea että elvyttävää rahoitusta myös jatkossa. Kuntien ei tule täten tehdä nyt hätiköityjä leikkauspäätöksiä koronakriisin varjolla, koska hallitus on sitoutunut tarvittaessa tukemaan kuntia niiden talousahdingossa myös ensi vuonna.

Painotan kuntien lisäksi myös kolmannen sektorin tärkeää roolia hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Valtiovarainministeriön elokuisessa budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä on esitetty ensi vuonna leikattavan peräti 127 miljoonaa euroa, mikä on 33 prosenttia tähän vuoteen verrattuna. Toteutuessaan leikkaukset vaikuttaisivat merkittävällä tavalla monien, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien tai muuten tukea ja apua tarvitsevien ihmisten elämään: lasten, nuorten, iäkkäiden, päihde- ja mielenterveysongelmaisten, vähemmistöjen, vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja pitkäaikaistyöttömien.

Tätä työtä yhteiskunnalla ei ole varaa menettää eikä myöskään mahdollisuutta paikata. On hyvä huomioida, että järjestöt tuottavat hyvin kustannustehokkaasti lukuisia kuntien järjestämisvastuulla olevia hyvinvointipalveluita, joiden siirtäminen joko yritysten tai julkisen sektorin tuotettavaksi tulee yhteiskunnalle huomattavasti kalliimmaksi kuin mitä kolmannen sektorin tuen leikkaamisen myötä säästettäisiin.

Yleishyödyllisten toimijoiden, kuten sote-järjestöjen, rahoitus tulee pitkälti Veikkauksen rahapelitoiminnan tuotoista. Tuottojen lasku johtuu muun muassa hajasijoitettujen automaattien määrän vähentämisestä, siirtymisestä tunnistautumiseen automaattipelaamisessa sekä ulkomaisille sivustoille suuntautuvasta pelaamisesta. Valtioneuvoston on ehdottomasti ratkaistava sote-järjestöjen tekemän yleishyödyllisen toiminnan rahoitusongelma ensiviikon budjettiriihessä. Rahoitusvajetta voitaisiin paikata esimerkiksi arpajaisveroa alentamalla, siirtämällä avustuskohteita valtion budjettirahoituksen piiriin, kompensoimalla tuoton laskua suoraan budjettivaroin ja vahvistamalla Veikkauksen kanavointikykyä.

SDP:n kansanedustaja Vaasa

Kommentoi