Lukijoilta: Luottamusta on tai sitä ei ole

Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa kertoo toimivansa virkamiehenä vastuullisesti ja lakien mukaan. ”Virkamiesetiikkaan kuuluu julkisuuslain mukaisesti se, että asiat ovat läpinäkyviä ja selkeästi valmisteltuja.”

Vuoden 2019 alussa luottamus Kurikan kaupungin hallintokulttuuriin heikentyi huomattavasti. Asiasta tehtiin Aluehallintovirastoon (avi) hallintokantelu, joka koski muun muassa kokouskäytäntöjä ja tiedottamista.

Kaupungin kiinteistöissä todettiin mittavia sisäilmaongelmia, joita ilmeni Kurikan kahdella isolla koululla. Oltiin tilanteessa, jossa kiinteistöt vaativat suuria korjausinvestointeja. Kaupunginhallitus päätti 29.10.2018 perustaa työryhmän, ”jonka tehtävänä on selvittää kiinteistöjen tila ja toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys ja työryhmän tulee toimittaa raportti kaupunginhallitukselle mahdollisimman nopeasti ja ensimmäinen väliraportti tulee toimittaa neljän viikon kuluttua aloituskokouksesta”.

Raportti valmistui ajallaan, mutta sen jako kiellettiin. Lain mukaan asiakirja tulee julkiseksi valmistuttuaan. Päätökset tehtiin ilman raporttia, joka johti nykyiseen valituskierteeseen.

Kaupunginjohtaja otti tiedotusvastuun asioista, jotka hallintosäännön mukaan kuuluivat tekniselle johtajalle, sisäilmaongelmiin liittyvä tiedotus hyväksytettiin hänellä.

Avi toteaa: ”Kurikan kaupunki on velvollinen tiedottamaan kunnan toiminnasta, mutta myös teknisellä lautakunnalla on itsenäinen velvollisuus tiedottaa toiminnastaan toimialaansa liittyvissä asioissa. Tämän vuoksi kaupunginjohtaja tai mikään muukaan taho ei voi kieltää lautakuntia tiedottamasta kuntalaisia toimialaansa liittyvissä asioissa, vaan tämä on toimialan lakisääteinen velvollisuus.”

Jalasjärvellä ongelmat todettiin vakaviksi, ja väistötilojen hankintaa kiirehdittiin.

Tekninen lautakunta kutsuttiin koolle päättämään ko. koulun väistötiloista. Kokous ei toteutunut.

Avin asiakirjoista ilmenee, ”että kaupunginjohtaja poistatti esityslistan netistä ja puuttui kokouksen kulkuun ja siinä on toimittu virheellisesti. Esityslistaa ei poisteta verkkosivuilta, vaikka kokous olisi peruuntunut. Kunnan velvollisuutta tiedottaa kunnassa käsiteltävänä olevista asioita ei voida kiertää niin, että lautakunnan kokoukset muutetaan keskustelutilaisuuksiksi”.

Hallinnon väistötiloiksi esitettiin Jowiman kiinteistön ostoa. Valtuusto päätti kokouksessaan 6.5.2019 yksimielisesti, ”että kaupunginhallituksen esitys hylätään ja ohjeistetaan, että väistötiloina käytetään kaupunkikonsernin omia kiinteistöjä”.

Päätös tarkoitti, ettei tiloja osteta, eikä vuokrata. Vuoden alussa ko. tilat oli kaupunginjohtajan määräyksestä kuitenkin vuokrattu sivistyspuolen hallinnolle 1.5.2020 alkaen – vastoin valtuuston päätöstä. Kantelusta huolimatta muutosta ei tapahtunut.

Kantelun punainen lanka oli avoimuuden puuttuminen sekä poliittisen ja operatiivisen päätöksenteon sekoittuminen Kurikassa.

Se rajoitti toimivaltaisen elimen toimintaa ja päätyi teknisen johtajan eroon. Onko toimittu luottamusta herättävästi ja lakien mukaan?

Luottamusta voidaan mainostaa juhlapuhein ja pyhin lupauksin, mutta luottamus lunastetaan aina teoilla.

Kirsti Lähdesmäki

Kurikan kaupungin työsuojeluvaltuutettu

Kommentoi