Lukijoilta: Oikeusjärjestys turvaa opiskeluympäristön

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tämän turvaamiseksi opiskelupaikalle ei saa tuoda eikä pitää hallussa sellaisia esineitä tai aineita, joilla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen taikka on muussa laissa kielletty.

Perusopetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut opiskelupaikalla sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään paikan sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä yhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Näissä voidaan antaa tavoitteen kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä.

Peruskoulun oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilas vastaa aiheuttamastaan vahingosta vahingonkorvauslain mukaan. Oppilaan aiheuttamasta vahingosta on ilmoitettava huoltajalle tai vastaavalle.

Asiatonta käytöstä on opetuksen häiritseminen, määrätyn järjestyksen rikkominen, vilpillinen menettely sekä epäkunnioittava ja ihmisarvoa loukkaava käyttäytyminen.

Ensisijaisena rangaistuksena tällaisesta käyttäytymisestä on säädetty kasvatuskeskustelu, jossa on hyvä painottaa perusopetukselle säädettyä tavoitetta tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Oppilaan kurinpidosta ja menettelytavoista siinä on säädetty perusopetuslaissa tarkasti vuodesta 2013.

Olisi lopultakin hyvä huomata, että mahdollisimman avoin perusopetus on varmasti tehokkainta kansalaiskasvatusta kaikille erityisesti myös ristiriitoineen ja menettelyineen niiden ratkaisemiseksi.

Oppilaan kurinpitorangaistukset kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen edellyttävät tarkkaa oikeusturvan huomioon ottamista niin itse rangaistusta valmisteltaessa, että päätöstä toimeenpantaessa.

Tässä yhteydessä on hyvä huomata, että perusopetuslaissa tarkoitettu opetus on julkista ja vain perustellusta syystä voidaan tätä oikeutta rajoittaa. Perusopetuksessa syntyvät asiakirjat ovat julkisia. Kurinpito oikeudenkäynnin lailla on julkista päätöksenteon ja perustelujen osalta, mutta ei valmistelun. Kurinpitorangaistusta annettaessa on otettava huomioon säännökset esteellisyydestä.

Kauhajoen kaupungin hallintosäännön määräykset ovat esteettömyyden ja oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta kyseenalaisia.

Kunnan viranhaltijana myös rehtorin ja opettajan yleisenä velvollisuutena on suorittaa virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä (esim. hallintosääntö) sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä.

Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Viranhaltija ei saa vaatia, ottaa vastaan tai hyväksyä sellaista taloudellista tai muuta etua, josta säädetään rikoslain (39/1889) 40 luvussa.

Viranhaltijoiden ”kurinpidosta” ja menettelystä siinä on säädetty kunnan viranhaltijasta säädetyssä laissa. Kaikilla perusopetusyhteisöön kuuluvilla henkilöillä on laissa säädetyt perusoikeudet ja velvollisuudet ja näitä suojaamassa Suomen oikeusjärjestys.

Jokaisen osaltaan on huolehdittava oikeusjärjestyksen noudattamisesta käytännössä. Kauniit puheet eivät lapsia ja nuoria auta, jos emme viitsi toimia tai jätämme toiminnan ”jollekin muulle”.

Lauri Laurila

Kauhajoki

Kommentoi