Lukijoilta: Positiivisia kokemuksia matematiikan oppimisesta

Herään kuin pahasta unesta. Työskenneltyäni matemaattisten aineiden opettajana peruskoulussa, ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa näen suomalaisen peruskoulun matematiikan totuuden hätätilassa!

Merkkejä tästä ovat julkisessa keskustelussakin esiintynyt huoli peruskoululaisten matematiikan taitotason heikkenemisestä, matematiikan opettajapula sekä it-alalla vallitseva tarve matematiikan osaajista.

Kokemani mukaan nuorille tästä johtuva kipu iskee pahasti lukioon siirryttäessä sekä yliopisto-opintojen alussa. Lukion ensimmäinen matematiikan kurssi voi olla opiskelijalle shokki: työmäärä on suuri ja etenemistahti kova. Opiskelijan peruskoulupohja ei tunnu aina riittävän ja matemaattinen itsetunto horjuu. Motivaatio häviää.

Kaikkien lukiolaisten huoltajilla ei ole taloudellista mahdollisuutta ostaa yksityisopettajaa paikkamaan peruskoulumatematiikan aukkokohtia. Tarvittaisiin pikaisesti valtakunnallisia toimenpiteitä nuorten matemaattisten ongelmien tueksi lukioon, ammatilliselle puolelle ja yliopistoon, jotta osaaminen säilyisi maassamme.

Yksi tehokkaaksi osoittautunut toimintatapa lukiossa on laskupajat. Laskupajaan opiskelijat voivat tulla vapaaehtoisesti koulupäivän jälkeen laskemaan kotitehtäviä ja kysymään ongelmakohdista opettajalta yksin tai yhdessä kavereiden kanssa.

Pajassa on mahdollisuus saada yksilöllisempää apua kuin oppitunneilla. Kun laskupaja on auki kerran viikossa muutaman tunnin, se ei häiritse liiaksi muiden lukioaineiden opiskelua.

Kokemani mukaan laskupaja ruokkii oppimista matematiikan kerroksellisessa rakenteessa. Kun opiskelija saa opettajan tukea omien ongelmakohtien ylittämiseen, hän alkaa onnistumisen innosta neuvoa toisia opiskelijoita samoissa tehtävissä. Samalla hänen oma oppiminen syventyy.

Abiturientit ovat laskupajan oivallisia apuohjaajia. Alempia vuosikurssilaisia neuvoessa, he samalla itse kertaavat lukion kurssien tehtäviä omiin ylioppilaskirjoituksiin.

Laskupaja on vaikuttanut positiivisesti opiskelijoiden oppimistuloksiin. Se on myös opettanut heille sitä työnteon mallia, jota lukiomatematiikka tällä hetkellä vaatii.

Opiskelijat tulevat laskupajaan vapaa-ajalla ja tunnelma on laskupajassa vapaampi kuin oppitunnilla. Koska opiskelijat työskentelevät samojen tehtävien äärellä, hiljaisetkin opiskelijat ovat luonnollisessa vuorovaikutuksessa toisten opiskelijoiden kanssa.

Raja-aitoja on kaatunut, ystävyyksiä syntynyt. Opiskelijoiden sosiaalinen itsetunto on vahvistunut, kun opiskelija kokee kuuluvan johonkin. Samalla ennaltaehkäistään nuorten syrjäytymistä ratkaisevassa iässä.

Mielestäni matematiikan opiskelu rauhoittaa hektisen digihälyn keskellä vähän kuten luontokin. Voi keskittyä vain yhteen asiaan: omaan oppimiseen.

Herään nyt koruttomalta tuntuvaan todellisuuteen: laskupajoilla on tilausta opiskelijoiden suureen tarpeeseen.

PIia Haapsaari

matematiikan opettaja

Oulu

Matematiikan opiskelu rauhoittaa hektisen digihälyn keskellä vähän kuten luontokin.

Kommentoi