Lukijoilta: Sotessa kohti hyvinvointialuetta Seinäjoella ja maakunnassa? Mikä muuttuu?

Kentällä käy kova kuhina. Seinäjoen kaupungin hallinnoimassa Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa ja sairaanhoitopiirin hallinnoimassa sote-rakenneuudistushankkeessa on meno päällä. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa, nk. sotea, uudistetaan sisällöllisesti, toiminnallisesti ja rakenneuudistukseen valmistautuen.

Hankkeiden työntekijät ja asiantuntijaryhmät tekevät paneutuvaa, konkreettista ja asiakaslähtöistä työtä, jotta uusi, vuoden 2023 alusta voimaantulevaksi kaavailtu sote vastaisi sote-uudistuksen tavoitteita sekä Seinäjoen ja Etelä-Pohjanmaan väestön palvelutarpeita.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote-uudistuksessa palvelujen järjestämisestä vastaisivat 21 hyvinvointialuetta ja Helsinki. Etelä-Pohjanmaa muodostaisi oman hyvinvointialueensa.

Seinäjokisena olen ylpeä siitä yhteen puhaltavasta ja eteenpäin katsovasta hengestä ja vuoropuhelusta Seinäjoen ja maakunnan toimijoiden kanssa, jolla tulevaisuuden sotea valmistellaan. Uudistuksen tavoitteet edellyttävät paljon muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon ammatilliseen toimintaan: työn sisältöihin, työkäytäntöihin ja yhteistoiminnan muotoihin.

Uudistuksen yksi merkittävä tavoite on vahvistaa peruspalveluja. Vaikka julkisuudessa uudistus näkyy yhä terveydenhuoltouudistuksena, laajalla sosiaalihuollon palvelujen kokonaisuudella (noin 6,7 miljardia euroa kuntien ja kuntayhtymien menoista ja 40 % sote-kustannuksista valtakunnallisesti) on iso merkitys kokonaisuuden onnistumisessa.

Tavoitteena on, että sote-uudistuksen seurauksena Etelä-Pohjanmaan asukkaiden sote-peruspalvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus paranevat. Hoitoon pääsykään ei saa enää olla lompakon paksuudesta kiinni. Maakunnan veturikaupunkina Seinäjoki valmistautuu osaltaan hyvinvointialueen sote-palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Päävastuu palveluiden järjestämistä on nyt julkisilla toimijoilla.

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu pääosin palvelutarpeeseen. Rahoitus tulee jatkossa valtiolta, ja sen ohjauksessa.

Hyvinvointialueiden ja kuntien rahoitukseen on tehty muutoksia, jotka tasaavat uudistuksen vaikutuksia.

Uutena kriteerinä kuntien valtionosuuksien määräytymiseen on tullut kunnan väestönkasvu. Tällä vastataan kasvavien kaupunkiseutujen mahdollisuuteen tehdä investointeja. Vaaleilla valittujen kuntapäättäjien on tärkeää turvata Seinäjoen kasvun ja kehittymisen edellytykset myös tulevaisuudessa.

Hyvinvointi ei kuitenkaan synny palveluissa, vaan ihmisten arjessa. Ihmiset tarvitsevat tukea kodissaan ym. arjen ympäristöissään ja elämänkaaren eri vaiheissa.

Vaikka hyvinvointialueet tulevat, ei sosiaalipolitiikka katoa kunnista. Se on siellä mukana esimerkiksi asumisessa, varhaiskasvatus- ja sivistystoimessa, työllistämisessä, elinkeinotoiminnassa, kaavoituksessa sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Tähän toimintaan tulee kunnissa suunnata jatkossakin voimavaroja.

Koronakriisi alkoi terveyskriisinä, mutta siitä tuli nopeasti sosiaalinen ja taloudellinen kriisi. Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteossa syrjäytyminen ja sosiaalinen pahoinvointi on tunnistettu vakavimmiksi ja kasvaviksi sisäisen turvallisuuden uhiksi.

Pandemiatilanteesta selviytymiseksi niukkenevin taloudellisin voimavaroin tarvitaan oikeita ja tilanteen nopeaa palautumista normaaliin tukevia poliittisia arvovalintoja: ihminen ja työpaikkojen turvaaminen edellä. Seinäjoen yritysystävällinen ilmapiiri ja toimintakulttuuri on maankuulu menestystekijä, jota on kriisin voittamiseksi edelleen vahvistettava.

Tutkimustenkin mukaan sosiaaliset tekijät vaikuttavat merkittävästi terveyteen ja sairastavuuteen. Siksi kunnan asukkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen on sote-uudistuksen jälkeenkin tärkeä tehtävä. Keskeistä siinä ovat kunnan asukkaiden osallisuuden vahvistaminen, toimintamahdollisuuksien tarjoaminen ja ihmisarvoisen elämän varmistaminen jokaiselle kuntalaiselle.

Arto Rautajoki

yhteiskuntatieteiden tohtori

kehitysjohtaja

SONet BOTNIA

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

Kommentoi