Lukijoilta: Suomen velvollisuudet sukupuolivähemmistöön kuuluvia lapsia ja nuoria kohtaan ovat selkeät

Leena Hietamäen kirjoitus translain uudistuksesta (19.5.2019) pitää sisällään väärää tietoa.

Lapset ja nuoret, jotka eivät vastaa yhteiskunnan sukupuoleen liitettyjä normeja ovat suuremmassa riskissä kohdata väkivaltaa, syrjintää sekä muun muassa vanhempiensa torjuntaa.

Transnuoret voivat psyykkisesti heikommin kuin enemmistöön kuuluvat nuoret, mielenterveysongelmat ovat yleisiä myös sukupuoliristiriitaa kokevilla lapsille. Noin puolet suomalaisista transnuorista on ajatellut itsemurhaa, psyykkistä väkivaltaa ovat kokeneet lähes kaikki ja fyysistä väkivaltaa noin puolet. Syrjintää ja väkivaltaa koetaan sekä kotona että koulussa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvilla lapsilla on oikeus turvallisuuteen ja tasa-arvoon ja valtioilla on velvollisuus taata se.

Translain uudistus toteuttaa Suomen kansanvälisiä velvoitteita. Translaki ei määritä transihmisten hoitokäytäntöjä vaan kysymys on sukupuolen juridisesta vahvistamisesta, siitä mikä sukupuolimerkintä ihmisen henkilötiedoista löytyy.

Kansainväliset ihmisoikeusmekanismit ovat viime vuosina kiinnittäneet yhä enemmän huomiota valtioiden velvollisuuteen turvata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien lasten oikeudet. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu huomautti vuonna 2014, että lhbti-lasten oikeutta osallisuuteen tulee vahvistaa kaikilla elämänaloilla.

On huomattava, että lapset ovat oikeuksienhaltijoita. Yksi keskeinen lapsen oikeus on oikeus ilmaista mielipiteensä ja osallistua itseään koskevaan päätöstentekoon. Lapsen oikeuksien sopimusta tulkitaan siten, että sukupuolivähemmistölapsilla on myös oikeus saada oma juridinen sukupuolensa korjatuksi.

Vanhempien oikeutta kasvattaa sitoo Lapsen oikeuksien 18. artiklan mukainen velvollisuus toimia lapsen edun mukaisesti. Siten vanhempien on huolehdittava kaikkien lapsen oikeuksien toteutumisesta, eivätkä he voi loukata lapsen oikeuksia vedoten kasvatusvastuuseensa tai oikeuteensa.

Juridisen sukupuolen korjaaminen helpottaa sitä, että lapsi tulee kohdatuksi oman sukupuolensa mukaisesti. Tämä parantaa merkittävästi lapsen hyvinvointia.

Lapsen etu on se, että hänen psyykkistä hyvinvointiaan tuetaan.

Lotte Telakivi

nuorisotyön koordinaattori

Seta ry

Kommentoi