Lukijoilta: Toteutuuko opiskelijan oikeus tukeen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa?

Oppilaalla ja opiskelijalla on lain mukaan oikeus saada tukea opiskeluunsa koulupolun eri vaiheissa. Kuntakohtaiset erot vaarantavat kuitenkin oppilaan ja opiskelijan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden. Erityisopettajien määrä on kaikilla kouluasteilla riittämätön. Miten tämä kaikki vaikuttaa tukea tarvitsevan oppilaan koulunkäyntiin?

Läpi koko koulupolun oppimisen tuki pitää rakentaa lapsen tarpeiden mukaisesti, ei sen mukaan, mitä opetuksen järjestäjällä on tarjolla.

Varhaiskasvatuksessa annetun tuen määrässä on kunnittain huomattavia eroja. On kuntia, joissa tukea on tarjolla monipuolisesti, esimerkiksi pienryhmiä ja ryhmässä toimivia varhaiskasvatuksen erityisopettajia.

Valitettavasti joissakin kunnissa tuki voi olla vain varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatiota henkilökunnalle tai erityisopettajan satunnaisia tapaamisia tukea tarvitsevien lasten kanssa. Varhaiskasvatukseen tarvitaan lainsäädäntöä, jolla turvataan riittävä kasvun ja oppimisen tuki.

Vuonna 2017 OAJ teki kyselyn perusopetuksen opettajille, rehtoreille ja johtajille. Sen mukaan erityisopettajia ei ole perusopetuksessa tarpeeksi. Joka viides erityisen tuen oppilas saa erityisopetusta harvoin tai ei koskaan.

Kolmiportaisen tuen käyttöönoton jälkeen erityiskouluja ja -luokkia on lakkautettu ja oppilaita siirretty yleisopetuksen luokkiin. Tilanteesta kärsivät sekä erityisopetusta tarvitsevat että yleisopetuksen oppilaat. Kyselyn mukaan 34 prosenttia vastaajista piti tuen määrää puutteellisena ja vain 3 prosenttia riittävänä.

On tosiasia, että kaikilla opetuksen järjestäjillä ei ole olemassa pienryhmiä, vaikka se olisi joidenkin oppilaiden kohdalla välttämätöntä ja oppilaan edun mukaista. Tähän epäkohtaan tulee puuttua pikaisesti. Vanhempien tulee vaatia lapselleen pienryhmää, jos sen on pedagogisessa selvityksessä todettu edistävän lapsen oppimista.

Kolmiportaiseen tuen toisella asteella, tehostetun tuen vaiheessa, oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta. Valitettavasti monessa kunnassa erityisopetuksen resurssit ovat niin pienet, että riittävään erityisopettajan antamaan tukeen ei pystytä. Tämän seurauksena oppilaan oppimisen ongelmat usein pahenevat ja oppilas ajautuu jonkin ajan kuluttua erityisen tuen piiriin.

Kari Nieminen

OAJ Pohjanmaan alueyhdistys

Kirsi Vuori

OAJ Pohjois-Karjala alueyhdistys

Kirsi Nykänen

OAJ Pohjois- Savo alueyhdistys

Pekka Natunen

OAJ Keski-Suomen alueyhdistys

Kommentoi