Lukijoilta: Vastauksia keskusteluun Sisäsatamasta

Vastauksena Sinikka Terenius-Heikkilän kirjoituksessa esitettyihin kysymyksiin Sisäsataman terassin laajennuksesta Ilkka-Pohjalaisessa 26.5.2020.

Kiitos, että otatte kantaa yhteisiin asioihin. Ranta-alue on Vaasalle tärkeä ja meidän vaasalaisten yhteistä arvokasta tilaa. Vaasan yhtenä tärkeänä kehittämistoimenpiteenä on ollut saada ranta-aluetta elävämmäksi. Elämän tuovat ihmiset, ja ihmisiä varten tarvitaan erilaisia palveluita. Luonnollisesti palvelun tulee sopia paikkaansa. Samoin Vaasa on halunnut mahdollistaa kokeiluja. Kokeilun kautta voi syntyä uutta liikeideaa, lisää työpaikkoja, parempaa ja virikkeisempää ympäristöä ilman, että suuria pääomia kiinnitetään välittömästi.

Museo toteutti vuonna 2017 julkisen hakumenettelyn museon kahvilayrittäjän löytämiseksi. Hakumenettelyssä ei saatu yhtään hakemusta. Tämän jälkeen siirryttiin neuvottelumenettelyyn yrittäjän saamiseksi. Valittu kahvilanpitäjä toivoi myös terassitoiminnan kehittämistä. Terassi oli mahdollista toteuttaa museokahvilan yhteyteen vaikkakin museokahvilan pidosta on sittemmin luovuttu.

Paikalla on aiemminkin ollut terassi, joskin hyvin pienimuotoinen. Hakumenettelyllä museo haki ensisijaisesti kahvilayrittäjää pitämään museokahvilaa rakennuksen sisällä. Tilavuokrauksen jälkeen yrittäjä on lähtenyt kehittämään toimintaansa.

Museon veistospihahankkeesta ei ole luovuttu, mutta sen toteutumiseen vaikuttaa luonnollisesti se, minkälaiseksi terassialueen pysyvä lupa tulee muotoutumaan ja minkälaista muuta toimintaa alueelle sallitaan. Lopulliset päätökset tehdään vuoden sisällä, kun myös nähdään, kuinka yrittäjä noudattaa luvilla sovittuja ehtoja.

Sisäsataman nykyiselle terassille on myönnetty kahden vuoden tilapäinen lupa. Rakennusvalvonnan näkökulmasta lupaharkinta on oikeudellista harkintaa. Kohteella on ollut maanomistajan lupa terassille, sen toiminta oli kytketty museon kahvilaan, rakennusmääräykset täyttyivät ja terassilta edellytettyjä asioita mm. pienennystä esitettiin suunnitelmissa. Näin ollen lupa on tullut myöntää. Kaikilta osin terassi ei sellaisenaan vastaa luvalla ollutta, kuten rakennukseen liittyvien portaiden, kaiteiden ja pergoloiden osalta.

Koska kyse on lyhyestä tilapäisestä luvasta, sovittiin että tämän suhteen asia tutkitaan tarvittavan asemakaavasta poikkeamisen yhteydessä, mikäli terassi halutaan pysyväksi. Samassa yhteydessä tulee tutkittavaksi myös tarvittavat wc-tilat, joille tulee suunnitella alueelle sopiva rakennus.

Tilapäisellä luvalla oli siis kyse siitä, kuinka terassi toimii yhdessä museon toimintojen kanssa, ja kuinka se osaltaan tukee ranta-alueen kehittymistä. Tilapäisestä luvasta on näin tärkeässä asiassa päättänyt rakennus- ja ympäristölautakunta. Hakijana on ollut toimija / vuokralainen Vaasan kaupungin vuokrasopimuksilla.

Korona-tilanteen vuoksi toimija on vuokrannut edelleen kaupungilta vain tätä kesää varten laajennusalueen, joka edellyttää myös toimenpidelupaa. Sopimusten mukaan myös sen kalustuksen tulee sopia museorakennuksen yhteyteen. Tämä lupa-asia on vielä kesken. Keskustelua on käyty mm. siitä, ettei kaunista kivipintaa peitetä tekonurmella, vaan sen siisteydestä huolehditaan muilla tavoin.

Pysyvää lupaa varten terassille ja sen tarvitsemille wc-tiloille tarvitaan asemakaavasta poikkeaminen, josta päättää kaupunginhallituksen suunnittelujaosto. Poikkeamisen harkinnassa arvioidaan rakenteiden ja rakennuksen sopivuus alueelle valtakunnallisesti arvokkaassa ympäristössä sekä osallisten ja viranomaisten kannanotot. Tämän jälkeen tarvitaan edelleen toimenpidelupa, joka toteuttaa poikkeamista ja sen ehtoja.

Ystävällisesti,

Christina Knookala

Vaasan kaupungin sivistystoimenjohtaja

Elina Bonelius

museotoimenjohtaja

Päivi Korkealaakso

kaavoitusjohtaja

Paula Frank

rakennustarkastaja

Kommentoi