Poliisi määrää sakon nettotulojen perusteella

Aaro Nurmelan Ilkan yleisönosastokirjoituksessa 31.5. kirjoittaja on tullut siihen käsitykseen, että päiväsakoista tulee vähentää lakisääteisiä maksuja. Poliisilaitos korjaa kirjoittajan käsitystä ilmeisen väärinymmärryksen johdosta. Kirjoittajan esiin nostamat asiat saattavat vaikuttaa kyllä verotukseen ja sitä kautta nettotuloihin, joiden perusteella päiväsakko määräytyy, mutta kyseiset seikat eivät vaikuta suoraan päiväsakon suuruuteen.

Päiväsakon rahamääränä on lain mukaan pidettävä yhtä kuudeskymmenesosaa sakotettavan keskimääräisestä kuukausitulosta, josta on vähennetty asetuksella määriteltävät verot ja maksut sekä kiinteä peruskulutusvähennys. Sakotettavan elatusvelvollisuus voi alentaa ja hänen varallisuutensa korottaa päiväsakkoa (Rikoslaki 2 a luku 2 §).

Sakko määrätään sakotettavan rangaistusvaatimuksen antamishetken mukaisten nettotulojen eli verojen maksun jälkeen käteen jäävän tulon perusteella. Sakotettavalla on oikeus saada sakotustilanteessa tietoonsa sakon rahamäärän vahvistamisen perusteena olevat tiedot. Sakotettavalle tulee ilmoittaa sakon laskemisessa käytetyt tulot sekä päiväsakon rahamäärää alentavat seikat.

Kuukausitulon laskemisen ensisijaisena perusteena ovat sakotettavan viimeksi toimitetun verotuksen mukaiset tulot (RL 2 a luku 2 § 3 mom.). Verotuksesta ilmenevät tulot voivat olla sakkoa määrättäessä parikin vuotta vanhoja. Ne kuitenkin osoittavat suhteellisen luotettavasti sakotettavan pitemmän ajan keskimääräistä maksukykyä.

Syyttäjä antaa rangaistusmääräyksen esitutkinnan yhteydessä selvitettyjen tulotietojen perusteella. Syyttäjän tulee kuitenkin määrätä sakko rangaistusmääräyksen antamishetken tietojen mukaan, jos on ilmennyt, että sakotettavan maksukyky on vaatimuksen antamishetkellä saatuihin tietoihin verrattuna olennaisesti muuttunut (RL 2 luku 2 § 4 mom.). Sakotettavan keskimääräinen kuukausitulo lasketaan puhtaasta ansio- ja pääomatulosta. Keskimääräiseen kuukausituloon luetaan lisäksi tuloverolain (1535/1992) 33 a – 33 c §:n nojalla verovapaa osinkotulo ja 33 d §:ssä tarkoitettu muu verovapaa tulo. Tulosta vähennettäviä veroja ja maksuja ovat: valtion tulovero ansio- ja pääomatulosta; kunnallisvero; kirkollisvero; yleisradiovero; vakuutetun sairausvakuutusmaksu; työntekijän työeläkevakuutusmaksu; palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu; jäännösveron korot; veronkorotus ja ennakon viivekorko.

Tulotiedot saadaan teknisen käyttöyhteyden avulla verohallinnolta. Järjestelmään on sisällytetty laskentaohjelma joka antaa suoraan päiväsakon rahamäärän ja sakon kokonaisrahamäärän. Sakon vähin kokonaisrahamäärä tulee kuitenkin erikseen huomioida. Edellä mainitut verot ja maksut sekä 255 euron peruskulutusvähennys on huomioitu laskentaohjelmassa.

PASI VUORENMAA

ylikomisario

JUSSI VAAHTONIEMI

ylikonstaapeli Pohjanmaan poliisilaitos

Kommentoi