Sundomin tuulivoimalan ääneen on jo puututtu

Näen tarpeelliseksi kommentoida Tuomo Kankaan mielipidekirjoitusta 26.9.2013 Pohjalaisessa koskien tuulivoimaloiden äänekkyyttä, koska kirjoitus sisältää virheellisiä ja vanhentuneita väittämiä.

Sundomissa sijaitsevan Merventon tuulivoimalan korkeataajuiset, Tuomo Kankaan mukaan ”metallisen kuuloiset” äänihäiriöt ovat todennetusti poistettu kevättalvella. Voimalan naapurustosta ei ole tämän jälkeen saatu yhtään valitusta korkeataajuisesta äänestä.

Matalataajuista ääntä syntyy taajuusvälillä 20 – 200 Hz, joka on ihmiskorvalla kuultavissa. Ääntä voi hyvin kuvata ”murinana”.

Tämä ääni on luonteeltaan mekaanista, ei aerodynaamista. Ääni ei synny roottorin lavoissa, vaan mekaanisissa rakenteissa, jotka joutuvat resonanssiin, missä ne värähtelevät ja aiheuttavat ääniaaltoja.

Nämä matalataajuiset äänet ovat kuultavissa, mutta ei tunnettavissa ”kropassa” kyseessä olevilla äänenpainetasoilla. Mediassa väitetään toisinaan, että tuulivoimalat aiheuttavat infraääniä, siis alle 20 Hz ääniä, joita ihmiskorva ei kuule.

Maailmalla on tehty useita tutkimuksia aiheesta eikä mikään tulos tue väitettä, että tuulivoimaloista syntyisi ihmisille vaarallista infraääntä.

Tuulivoimalan ääntä aiheuttavat ilmiöt eivät ole yksinkertainen asia. Kuluneen kevään aikana Sundomin tuulivoimalassa on suoritettu laaja mittausjärjestely, jonka tulokset on analysoitu kesällä, ja häiritsevän matalataajuisen ääneen syntymekanismi on löydetty.

Alkusyksyn aikana Mervento on suunnitellut erilaisia ratkaisuja äänen madaltamiseksi. Osa ratkaisuista on jo laskennut äänen tasoa, ja kehitystyö jatkuu edelleen.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että yli 95 prosenttia sundomilaisista ei koe tuulivoimalaa häiritsevänä. Noin 5 prosenttia kyläläisistä kuulee turbiinin satunnaisesti. Vain muutama perhe kokee turbiinin häiritsevänä.

Todettakoon , että Merventon tuulivoimalan äänitaso alittaa jo nyt sekä valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 että ympäristöhallinnon ohjeessa 4/2012 asetetun äänitason. Tietyt resonanssivärähtelyt voimalassa aiheuttavat ääneen tonaalisuutta, joka koetaan häiritseväksi.

Kuten tuotekehitystoiminnassa yleensäkin, erittäin kattavista laskelmista ja simuloinneista huolimatta kaikki ilmiöt eivät ole todettavissa etukäteen, vaan edellyttävät prototyyppilaitoksen rakentamista, jossa haasteet saadaan esiin ja ratkaistaviksi.

Mervento tuntee vastuunsa Sundomin tuulivoimalan kehittäjänä. Työ äänihaittojen minimoimiseksi jatkuu hyvässä yhteistyössä Sundomin asukkaiden ja Vaasan kaupungin kanssa, tavoitteena markkinoiden hiljaisin tuulivoimala.

Patrik Holm

teknologiajohtaja Mervento Oy