Sote-uudistus, uuden edessä tuleviin vuosiin

Mistä verorahoin tuotetusta palvelusta haluaisit viimeiseksi luopua? Vastaus lienee: sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut! Juuri näistä palveluista on kyse ensimmäisissä aluevaaleissa tammikuussa 2022.

Uudistusta on valmisteltu pitkään. Vuonna 2022 palvelut on organisoitu hyvinvointikuntayhtymän kautta rahoituksen tullessa vielä kunnilta ja erilaisista palvelumaksuista. Vuoden 2023 alusta Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa. Rahoitus tulee valtiolta ja palvelumaksuista tehtäväalueen ollessa laaja: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, lasten-, nuorten-, perheiden- ja työikäisten- ja ikääntyneiden-, mielenterveys ja päihde-, vammaispalvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja pelastustoimi.

Uudistuksen kynnyksellä haluaisin nostaa esille muutamia keskeisiä asioita, joita ovat henkilöstö, johtaminen ja tietojärjestelmien toimivuus.

Hyvinvointikuntayhtymässä työskentelee yli 7 000 ammattilaista, joille on turvattava joustavat mahdollisuudet jatkokoulutukseen ja työkiertoon koko työuran aikana. Motivaatio lisää tuottavuutta, parantaa työn laatua, kun työntekijät itse voivat hyvin. Työvoiman saatavuus ja riittävyys ovat tällä hetkellä monilla alueilla pullonkaulana!

Uuden edessä erinomainen johtaminen myös jatkossa luo pohjan palvelujen tehokkaalle tuottamiselle ja hyvälle asiakastyytyväisyydelle. Hyvin johdettu organisaatio tuottaa jokaiselle perustuslain mukaisesti riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka edistävät myös väestön terveyttä. Henkilöstölle tulee antaa mahdollisuus hoitaa työtehtävänsä omalla äidinkielellään. Toiminnassa tulee hyödyntää kustannustehokkaasti myös yksityiset palveluntuottajat ja kolmannet osapuolet mm. sopimuspalokuntien toiminta on turvattava. Uudistuksessa on viime kädessä kysymys myös kansanvallan toteutumisesta!

Uudistuksen tulee hillitä myös kustannusten nousua ja palvelut tulee tuottaa toimintakulubudjetin puitteissa! Panostetaan lähipalveluihin, nopeaan palveluihin pääsyyn ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Reaaliaikainen tiedonkulku, tiedon saatavuus tietojärjestelmissä sekä palvelujen digitalisointi luovat pohjan kustannustehokkaalle toiminnalle ja prosessien läpimenoaikojen lyhentämiselle. Tulevaisuudessa hyvinvointialueella tulee olla sama potilastietojärjestelmä sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon yksiköissä. Tiedän, että monilla nousee varoittava sormi pystyyn. Kallis ja mahdoton ajatus! Kuitenkin väitän, että näillä palvelujen digitalisoinnilla nopeutetaan ja helpotetaan ammattilaisten työskentelyä, vähennetään palveluiden yksikkökustannusta ja korvataan rutiinitehtäviä.

Tulevissa vaaleissa onkin kysymys siitä, miten, missä ja kuinka tehokkaasti sosiaali- terveys ja pelastuslaitoksen palveluja hyvinvointialueellamme tuotetaan tulevaisuudessa meitä kaikkia varten ja meidän, veronmaksajien rahoilla. Siksi kannattaa äänestää tulevissa aluevaaleissa.

Kun saamme luotua toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuspalvelujen verkoston hyvinvointialueestamme tulee Suomen vaikuttavin ja kilpailukykyisin. Alue, jossa monikielisyys on valtavan suuri rikkaus ja voimavara. Tehdään alueestamme yhdessä houkuttelevan näkyvä ja ylivoimainen!

Tauno Tuomisto (kesk.)

aluevaaliehdokas, KTM

Vaasa

    Jaa artikkeli