Tuulesta temmattu

Kaupunkiympäristölautakunnan jäseninä haluamme ottaa kantaa Ilkka-Pohjalaisen (14.12.) juttuun tuulivoiman suojaetäisyyksistä Seinäjoella. Lautakunnan puheenjohtajan Heikki Keskisen (kok.) kommentti ”Nyt niitä [tuulivoimaloita] voidaan tehdä vaikka kuinka lähelle asutusta” on täysin virheellinen eikä vastaa lautakunnan päätöstä, emmekä voi sitä allekirjoittaa.

Päätöksen mukaisesti melun osalta suojaetäisyydet tuulivoima-alueelle tullaan määrittämään mallintamalla voimaloista aiheutuvaa melua ja vertaamalla sitä ohjearvoihin, jotka on määritelty valtioneuvoston asetuksessa tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista ja sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksessa.

Kaavassa voimalat sijoitetaan siten, ettei melun ja välkkeen määrä ylitä ohjearvoja. Näin ollen Keskisen kommentti ei ole tosi. Kyseisen tekstin löytää kokonaisuudessaan lautakunnan kokouksen pöytäkirjasta.

Haitallisten vaikutusten minimoimiseksi tuulivoiman vaikutukset, erityisesti sen meluvaikutukset, tulee arvioida ja ottaa mahdollisimman hyvin huomioon maankäytön suunnittelussa eri toimintoja yhteen sovitettaessa.

Oikeuskäytännössä vahvistetun mukaisesti tuulivoimaloiden sijaintia koskevat kysymykset ratkaistaan siis hankekohtaisesti.

Suunniteltu sijaintipaikka suhteessa asutukseen on osa arvioinnin lähtötietoja ja näin ollen asutuksen kannalta riittävä etäisyys tulee arvioiduksi osana hankkeen vaikutusarviointia.

Yleispätevää säännöstä asutuksen ja tuulivoimaloiden välisestä minimietäisyydestä ei siis ole.

Asutuksen kannalta riittävä etäisyys tulee arvioida riittävällä suunnittelulla ja mallinnuksella.

Huolellinen vaikutusarviointi on kannattavaa myös tuulivoimaa rakentavalle taholle. Ei ole kannattavaa aloittaa hanketta, josta voi odottaa aiheellisia valituksia.

Kaupunkimme maaston muotojen vuoksi pidämme tulevien hankkeiden 3D-mallintamista erittäin tärkeänä. Koska maan pinta on tasaista eikä suuria mäkiä ole, tulee äänen eteneminen tutkia tarkoin.

Nykyaikaisella mallintamisella saamme luotua hyvin tarkasti virtuaalisen suunnitelman, josta selviää, kuinka tuulivoiman synnyttämät äänet etenevät luonnossa. Mallintamisessa voi käydä myös ilmi se, että mahdollinen asetettu suojaetäisyys ei ole riittävä. Siksi haluamme, että jokainen hanke tutkitaan erikseen ja perusteellisesti.

Emme halua, että tässä asiassa ”ensin hutkitaan ja sitten tutkitaan” vaan toisin päin.

Eetu Lehtola (sd.)

Laura Ala-Kokko (vihr.)

kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet

Seinäjoki

    Jaa artikkeli